Back to top

regulamin

REGULAMIN

Sklepu Roberta

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego “Sklep Roberta”, dostępnego pod adresem internetowym: sklep.robertbiedron.pl, a w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty i odstąpienia od umowy przez Klienta, zasady reklamacji i przetwarzania danych osobowych. 

§ 2.  ZAWARCIE UMOWY 

 1. Stroną umowy jest Sklep Roberta Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy w KRS KLIC Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego
  17/2, 60-509 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miast i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000518409, REGON: 364706057, NIP: 7811929727, zwany dalej Sklepem. 
 2. Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty, znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia jest potwierdzane drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Należy zwrócić uwagę, że produkty zamówione zostaną wysłane po opłaceniu przez Klienta ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy. 
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu sklep.robertbiedron.pl, należy właściwie wypełnić formularz zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe, niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru, tj. imię i nazwisko, dokładny adres Klienta, dokładny adres dostawy, adres e – mail, numer telefonu.

§ 3. CENY I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Cena, umieszczona na stronie jest ceną brutto. Cena nie zawiera w sobie kosztów wysłania towaru do Klienta, których wysokość jest uzależniona od sposobu dostarczenia towaru. O kosztach tych Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia.

§ 4. PŁATNOŚCI 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl) , oferowany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w przypadku wyboru tej formy płatności  realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta); przelew bankowy przez system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w przypadku wyboru tej formy płatności  realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta); przelew bankowy z rachunku bankowego zamawiającego wykonany na konto bankowe prowadzone na rzecz Sklep Biedronia Sp. z o. o. o numerze 45 1050 1520 1000 0090 3170 6683 prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A.
 2. W przypadku każdego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient. 
 3. Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 5. KUPONY RABATOWE, KODY PROMOCYJNE I ICH WYKORZYSTYWANIE

 1. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności. 
 2. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Należy  pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. 
 3. Wartość towaru musi być nie mniejsza, niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością, dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. caer W przypadku całkowitego lub częściowego zwrotu towaru nie przysługuje zwrot kuponu rabatowego.
 4. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie  w późniejszym terminie nie jest możliwe. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych. 
 5. Kody promocyjne mogą być wyrażone za pomocą ciągu cyfr i liter, lub ich kombinacji, kod może być wyrażony za pomocą konkretnego słowa lub hasła. Kody promocyjne nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są jedynie podawane w ramach kampanii reklamowych, wiążą się z konkretną akcją promocyjną lub wydarzeniem i mają określony okres ważności. 
 6. Kody promocyjne można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia, chyba że warunki konkretnej akcji promocyjnej będą stanowić inaczej.
 7. Kody promocyjne mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Nie jest możliwe ich późniejsze wykorzystanie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kodów promocyjnych, ani kodów promocyjnych z kuponami rabatowymi, czy odwrotnie. 

§ 6. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży,  przysługuje, p prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania
  przyczyny. 
 2. Termin do iodstąpienia od umowy zaczyna swój bieg od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia,  nie będąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w formie pisemnej na adres Sklepu:………………………………..Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem Formularza odstąpienia od umowy, jednak skorzystanie z formularza nie jest przesłanka skutecznego odstąpienia.
 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Sklep Roberta, ul. Jackowskiego 17/2, 60-509 Poznań, [email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
 1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sklep Roberta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy.
 2. Do zwrotu płatności stosowana jest ta sama forma płatności, za pośrednictwem której Konsument dokonał płatności, chyba że uzgodni się z Klientem inaczej.
 3. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanych towarów ponosi Klient.

§ 7.  ZWROTY PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto  użyte przez Klienta do zapłaty – na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal. 

 

§ 8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW 

 1. Sklep zapewnia, że dostarczone towary wolne będą od wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli zakupiony towar ma wadę, Klient ma prawo:
  – do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

– do żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie;

 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
 • Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

 

 

§ 9. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące  towarów zakupionych w Sklepie, jak również przebiegu realizacji zamówienia, należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty   e-mail na adres: [email protected]
 2. W niektórych przypadkach cSklep może zobowiązać Klienta do przesłania s zdjęć produktów, podlegających reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. 
 4. Sklep nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10.  DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z dobrowolnym wyrażeniem zgody przez Klienta na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Klientowi przysługują prawa, o których mowa w RODO, w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które go dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, chyba przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz do ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 3. W przypadku  Umów Sprzedaży Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, z którym zostaje zawierana Umowa Sprzedaży, tj. Sklep Roberta lub licencjodawca, będący właścicielem domeny na której znajduje się sklep tj. Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej. Przed dokonaniem zakupu Klient jest informowany, z kim zostaje zawierana Umowa Sprzedaży.
 4. W przypadku założenia Konta w Sklepie lub wyrażenia chęci otrzymywania dodatkowych ofert – Administratorem danych jest j.w. Sklep Roberta oraz Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej .
 5. Sklep, udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta, przetwarza dane w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji Regulaminu, aew celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej oraz Sklep Roberta przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 7. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
 8. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody. 
 9. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. 
 10. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 6 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. 
 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania. 

§ 11. INNE INFORMACJE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
 2. Sklep Roberta zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Pytania związane z Polityką prywatności należy kierować na adres: [email protected]
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 18 listopada 2018 roku.

You don't have permission to register